Projekter

ÅBNRUM PRÆSENTERER ET UDVIDET ORDLYDS EMSEMBLE ill.partitur hjemmeside

        i en scenisk udgave af i en digtsamlingen; Partitur i Landskabet

Slip den hjemlige bordkant og tag med på en rejse i landskabet i fem vidder med tilstedværet som lyst og nød – liv eller død – sort og hvidt – stormfuldt eller blidt. Dit og mit i indbyrdes modsætning udsat for musik, billed, lyrik, dans og sang fra en nær horisont, der indimellem bringer os nærmere vore rødder. Og det gror i vor fælles billedbog med indre og ydre landskaber, som vi nu giver ordet.

2 – 3 & 9-10 november kl 16.00. Åben Scene Godsbanen Århus
Billetter ved indgangen Yderlig information: www. trans-form.dk/aabnrum
For interesserede i ÅbnRum´s arbejdsprincipper vil der være et a la carte symposium den 3 & 10 nov. begge dage kl. 11.00 – 13.00 på Scenen.

——————————————————-

Digtsamlingen*”Partitur i Landskabet” danner forlæg for en scenisk opsætning. Et oratorium hvor genrerne musik, ord, sang, billedprojektion, og dans befrugter hinanden til en uadskillelig helhed mellem menneske og landskab. (digtsamlingen udkommer til efteråret på forlaget Æter)

Forlægget består af fem vidder, (også at betragte som fem årstider eller tilstands-værender) og overgange som det der forekommer  indimellem. De fem vidder (ånd) skal forstås som udsyn, og indsigt herfra hvor vi står med livet og døden som forudsætning for ny cyklus. (se bilag: Brudstykker fra digtsamlingen Partitur i landskabet)

Lyd og musik: stemningsgivende og kommenterende afsæt for ord og billeder fra pilefløjt over klokkeklang  til stormens orgelbrus.

Animerede billeder: projektioner af mikroskopisk natur.  Gennem brugen af gennemsigtig stof (bobinette)  integreres aktørerne som en del af billedet.

Butoh-dansen: sjælens aftryk i landskabets krop.

Ordene: giver mæle til landskabet, og som afsæt for de andre udtryk

Sangen: operastemmens løft af det ydmyge liv til storhed

I alt fem udtryk (som de fem vidder) i synergi der både føder og supplerer hinandens egenart i fælles vejrtrækning.

Publikum: integreres som en del af scenen; læs landskabet.

Opførsel: I forbindelse med udgivelse af ovennævnte *digtsamling, opføres den sceniske udgave af Partitur i landskabet den 2-3 og 9-10 november 2013Åben Scene der ligger i kulturcenter ”Godsbanen” Århus. I alt fire opførelser. Derefter mulighed for gæstespil  i de kunsthaller, høj-skoler og scener der har ytret interesse for projektet,

Målgruppe: alle med interesse for vores fælles kultur og en sansemæssig oplevelse, udtrykt på tværs af genrer, ingen aldersgrænse.

Åben symposium:

I forbindelse med opførelserne, afholdes et a la carte-symposium den 3. & 10. november. Der vil være åben adgang for alle der interesserer sig for interaktionen menneske-kultur-natur, og det Åbne Rums princip med at inddrage udtryksgenrer der supplerer hinanden lig menneske og natur.

Involverede kunstnere i projekt Landskabsskrifte:

Billedprojektion: Yvonne Buer: Billedanimering. – Erix Petersen: Digitalisering og programering af lyd og billeder.

Musik og Lyd: Henrik Jespersen – Erix Petersen: Blæseinstrumenter/ laptop og el. bas

Dans: Yael Gaathorn: Buthodanser-skuespiller – & en sceneanimator

Ord: Max Madsen: Fysisk stemme og lyrik.

Sang: Victoria Juhl: Operasanger.

Scenografi: Tore Abbednæs – Yvonne Buer

Forlæg og Kunstnerisk Ansvarshavende: Max Madsen

kontakt: tankegods@gmail.com Tlf.: 86982010

Information: www.trans-form.dk/ordlyd/åbnrum

Samarbejde: Laboratorie ÅbnRum – Åben Scene, Godsbanen Århus.

Kuratorerne på ÅbenScene stiller teaterrummet med lyd og teknik gratis til rådighed i fire dage. Derudover projektioner og lydarbejde med hjælp fra Pappagallo studiet

 

————————————————————————————-

Projekt ÅbnRum blev afholdt fem dage i marts måned 2013

Nedenstående danner udgangspunkt for nye projekter, og kan betragtes som en arbejdsprincip for et videre arbejde i ÅbnRum-regi 

ÅbnRum

Faste konventioner er under nedbrydning, også i det rum hvor kunstneriske udtryksformer møder publikum. Digte beskrives ikke nødvendigvis ved ord, dans defineres ikke udelukkende ved kroppens bevægelse, lyd og musik afkodes ikke nødvendigvis med musiknøgler. Tilbage bliver et flydende felt, hvor udøveren sammen med publikum må definere et nyt møde.

Derfor nærværende projekt struktureret i to faser: Første fase et laboratorium for tre udtryksarter –dans, litteratur & lyd/musik med tilstødende randområder, der mødes i ingenmandsland for at virke som hinandens katalysatorer i et fælles rum. Udfra et givent materiale (tema, tekst, bevægelse, billede og lyd) mødes dens udøvere i en improvisatorisk proces ud fra hypotesen: ”at kroppen med dens åndedræt er til grund for ord, toner og bevægelser i et indre og ydre resonansrum.” Anden fase åbner rummet til publikum, hvor de sædvanlige koder mellem giver og modtager ombrydes og leder frem til et tredje sprog, der ikke er afhængig af arv og miljø.

LABORATORIE

Første fase: Der etableres et pilotlaboratorie på fire dage med erfarne udøvere fra de tre ovennævnte udtryk og tilgrænsende udtryksområder. (max. 20 deltagere) Første dag vil der være oplæg fra en repræsentant fra hver af de nævnte udtryk, (se under fremgangsmåde) der introduceres metoder, (arbejdsdemonstrationer) input som lyd og videooptagelser og andet bidrag, som deltagerne måtte have med i deres bagage.

– Med repræsentation fra de nævnte udtryk, deler udøverne sig den følgende dag op i (fire) hold efter interesse og evt. medbragte temaer. Dagen vil fungerer som en struktureret devising, krops og rumlig brainstormingsproces, der giver materiale til et fundament for næste dags målrettede kunstneriske arbejde. Processen overvåges   af de tilknyttede ressourcepersoner, (se disse som bilag) så de og grupperne i løbet af dagen kan disponere de tre ressourcebanke. (se under ressourcer)

– Tredje dag arbejdes frem til en præsentation af gruppernes materiale. Uanset hvilken form holdene vælger at udtrykke sig i, struktureres indhold og form aldrig mere end at det stadig forbliver åbent for en improvisatorisk fremførelse, og giver plads til at eksperimentere med de tilknyttede teknik og scenografi-ressourcer.

– Den fjerde dag munder workshoppen ud i en præsentation af holdenes arbejde og det foreløbige resultat for både fagfolk og et interesseret publikum, der kan betragte det som introduktion til en føljeton, hvor det fremlagte materiale forsat kan udvikle sig frem mod færdige produktioner. (se anden fase under Effekt & Opfølgning*)

 Ressourcer

For at laboratoriet kan fungere så optimalt som muligt, vil der være en teknisk bank (Ressourcebank 1) til rådighed: bestående af projektor, lyd og lysudstyr, computere programmeret med optage og afspillefunktioner, et videokamera m. m. og tre kreative teknikere. En scenografisk & visuel bank (Ressourcebank 2) dækker en materialekonto og to arkitekt/ billedkunstnere til visuel med og modspil. Og endelig en Ressourcebank 3 til at dække uforventede behov. (De tekniske og scenografiske ressourcepersoner kan oplagt indgå i de respektive laboratoriegrupper som fuldgyldige medlemmer hvis behov) Derudover en tilknyttet ”Facilitator” der som udenforstående og velbevandret i de tre udtryksarter kan gå ind med input og vejledning hvor der måtte være behov.  (se Facilitator og Ressourcebanke som bilag) 

PRÆMIS

Overskriften ”ÅbnRum” afspejler en præmis, hvor bundne faggrænser og diskussion om form/indhold kan bevæges i retning af et lytte og bytteforhold til eksponering mellem giver og modtager. (udøver og publikum)

 FREMGANGSMÅDE

Arbejdsmetoderne afhænger som sagt af udøvernes medbragte bagage. Dermed ikke være sagt at alt er overladt til tilfældigheder. De tre oplægsholdere er valgt ud fra frugtbare fremgangsmåder til at strukturere nyt land på, som obstruction, lyd&ord- streaming, og endelig elektronisk komposition udfra bevægelsesimpulser. (se bilag) Og man kan til enhver tid rekvirere projektets facilitator til at foreslå inspirerende regler og nødvendige strukturer i det omfang arbejdsholdene måtte have behov.

DELTAGERE

Som nævnt tidligere sammensættes udøvere så bredt, at vi når tilgrænsende områder af de nævnte udtryk. D.v.s.: dansere, koreografer, performere / musikere, sangere, komponister / digtere, forfattere & dramatikere. Og de vælges efter evne til at arbejde tværæstetisk og improvisatorisk. Ligeledes må man være dedikeret til at udbygge pilotarbejdet i laboratoriet fremover med sine artsfrænder. (I skrivende stund har 9 dansere, koreografer, musikere, komponister og lyrikere givet tilsagn om medvirken, og der kommer jævnt hen ad vejen flere til –se disse bilag 2)

SAMARBEJDSPARTNERE

Århus Litteraturcenter – Danseværket Århus –  Århus Scenekunstcenter – Papagallo (lyd og multimedieværksted) – Bureau Detour (visuel kunstlaboratorie)  Forsøgsstationen –  & Diem (musikkonservatoriets elektroniske lydværksted) (se bilag)

Oplægsholdere: Peter Laugesen (ord) – Palle Granhøj (dans) – Wayne Siegel (Diem – lyd)

TID OG STED

1.Fase-laboratoriet afholdes i Århus Kommunes studielokaler på Brobjerg Skolen (administreret af Godsbanens driftkontor) den 6-7-8-9. marts 2013. Det vil dog være frit for grupperne at vælge en anden lokalitet, f. eks. et byrum at arbejde i. Fremlæggelse /arbejdsdemonstrationer den 9. marts 2013 på stedet, eller et byrum alt efter gruppernes behov. En tilsvarende fremlæggelse følger umiddelbart efter på ”Forsøgsstationen” i København. 2. Fase løber fra 9 marts og minimum et år frem.

EFFEKT & OPFØLGNING

Første fase i ÅbnRum skaber netværk og lægger bunden for næste fase, der igen skal  lede frem mod egentlige tværæstetiske produktioner.

*Anden fase vil bestå af minimum fire samlinger og åbne for publikums deltagelse. Evt. en lørdag hvert kvartal (fra afslutning af første fase) samles udøvere såvel som ressourcepersoner omkring åbne demonstrationer, videreudvikling og supervision af hinandens arbejde. Dertil kommer en hjemmeside / blok, som inspirations og kontaktforum, foruden online-lagerplads på internet-programmet Dropbox, hvor aktørerne opdaterer og kommunikerer på hinandens arbejde via video og lydoptagelser. (Dropbox er et enkelt system, der kan betjenes uden forudsætninger)

Hjemmeside med blok vil tillige være et forum for mødet mellem udøvere og publikum der aktivt kan gå ind og kommentere de nyeste tiltag. (hjemmesiden serviceres i et afmålt tidsrum, og må derfor betragtes som en nødvendig udgift for at følge projektet til dørs)

 

CURRICULUM VITAE for max madsen

Forhistorie
Født den 8 – 8 – 19451963 – 1966: Rock musiker i forskellige bands1966 – 1970: Grafisk designerudd. ved GH og Eckersbergs Tegnestue1970 – 1973: Freelance illustrator og designer samtidig med billedkunstvirksomhed1973 – 1975: Mime/fysiskteater uddannelse i DK, Frankrig og Italien  1975 – 1979: Uddannelse til skuespiller ved BTS og Skuespillerforbundet. 1975: Medstifter af børn og ungdomsteatret “Teaterbutikken” i København

Forfattervirksomhed:
2013:  Tekster til Tværgenre-projektet ÅbnRum2012: CD ”Ordlyd” (performanceduo ord og lyd) 2011: ”Partitur til Ordlyd” (ill. Digtsamling) 2010:  ”Fragtmenter” (digtantologi (Poetisk bureau) 2010: ”Pricktrick” (ill. børnebog for voksne) 1970 – 2012: Lyrik i Information, Socialdemokraten og andre dagblade) 1990: ”Trofaste Elskere” (digtsamling med kassettebånd) 1988: ”Morgen, nat og i morgen” (redigering af ill. Digts.-Drama) 1973: ”Solbeton” (antologi) 1972: ”Morgendis” (digtsamling)

Arbejde som skuespiller
2002 – 2004: Turneteatret Vestenvinden1997 – 1998: Exil (turne med dramatisering af exilforfatteres digte) 1984 – 1987: Madsens Album (eget turneteater) 1981 – 1982: Holstebro Egnsteater1980 – 1981: Turneteatret Vester 601975 – 1981: Oplæsning og drama i Danmarks Radio1979 – 1980: Teaterbutikken (børne-ungdomsteater Vesterbro)

Dramatik:
2002: “Med livet i kufferten” (børn) 1997: ”Forfulgt” (voksen)1990:  Oratoriet “Skabet” (voksen) 1983: ”En dag i 28 år” (voksen) 1977 – 1979: 2 dramatikbearbejdelser for DR (perspektivkassen og B&U) 1973 – 1987: Manuscript til 7 stykker (børne og ungdomsteatre)

Instruktion og projektledelse:
2013: Laboratoriet ÅbnRum (på tværs af genrer) 1998: Instr. “Postbudet” med teatertruppen Stormen1997: Instr. Turneforestillingen “Forfulgt”1997: Instr. ”Giv historien en chance.” Forsamlingshusprojekt for Århus Amt 1993-2001: Udvikling af forestillinger i Mellemamerika og Kenya,(udviklingsarb.) 1987 –92: Dramatikudvikling med12 readings for Dramatikerstudio, Århus1989: Instr. Oratoriet “Skabet” i Storcenter Nord, Århus1987-88: Projektleder og instruktør på Totalteaterprojektet ”Århus År 2000” 1973-78: Instr. af tre ungdomsforstillinger (turnerende teater ”Rivegildet”) 1974: Turnerende biblioteksudstilling: ”Forbrug-Forbrugt”

Udviklingsarbejde:
2001: Medieoplæg til Undervisningsministeriet, Belize2000: Oprettelse af skuespillerakademi og medierådgivning i Nairobi, for MS2000: Resocialisering af unge i Nairobis slum med teater og konfliktløsnings-metoder. Ved St. John’s, Den Engelske Kirke. Kenya1999: Koordinator på medie og pesticidprojekt  i Nicaragua, for Ibis/Danida1998: Rollespil for skoler om den tredje verden, for O3V. 1996: Dramaturgiseminar i El Salvador med efterfølgende dramaturgiværksted. 1992 – 1996: Udsendt for MS som Teater og medierådgiver i Mellemamerika1993 – 1995:Underviser i teaterteknik på Statens Teaterskole El Salvador1994 – 1999: Gæsteunderviser på teatre i Nicaragua, El Salvador1994 – 1996: Medarrangør på 4 teaterfestivals for teatre fra hele Latinamerika.

Undervisning:
2006 – 2013: Rådgivning i konfliktløsning og mægling ved ”Åben Konfliktrådgivning Århus” 1997 – 2001: Undervisning i formidling og fremtræden for MS, Danida og O3V. 1984 – 1992: Undervisning i Tai-chi, krops og stemmetræning for FO, højskoler og seminarer

Derudover alt det andet:
som sangskrivning og kompositioner til div. bands. Essays og artikler til tidsskrifter m.fl. Design af publikationer og bogomslag. Standby inspirador i People4change Actionaid program.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.